Beroepsgeheim van de bedrijfsarts, weet jij hoe dat zit?

De bedrijfsarts en het beroepsgeheim, dat is geen gemakkelijk leerstuk. Juist omdat de bedrijfsarts zowel de werkgever als de werknemer adviseert kan nog weleens een spagaat ontstaan. Belangrijk dus om te weten waar de grens van het beroepsgeheim ligt!

Hoofdregel
Een bedrijfsarts mag gegevens aan de werkgever doorgeven die van belang zijn voor de inzetbaarheid van de werknemer, zoals beperkingen, mogelijkheden en verwachte duur van het verzuim. Het gaat om gegevens die de werkgever nodig heeft om het recht op loondoorbetaling vast te stellen en om aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen.

Afwijzing second opinion
Het feit dat werknemer verzocht om een second opinion en de bedrijfsarts dit verzoek afwees, mocht niet zonder toestemming van werknemer gedeeld worden met de werkgever. Dit is namelijk geen informatie die de werkgever nodig heeft in het kader van de verzuimbegeleiding en re-integratie of (loondoor)betalingsverplichting. Het Tuchtcollege verklaarde de klacht van werknemer daarom gegrond.

Uitwisseling met het UWV
Het beroepsgeheim wordt niet geschonden als de bedrijfsarts medische informatie deelt met het UWV. Het Tuchtcollege oordeelde dat de bedrijfsarts juist verplicht is het UWV te voorzien van de medische informatie die nodig is bij de beoordeling van een uitkeringsaanvraag.

Let op!
Het medisch beroepsgeheim ziet niet alleen op zuiver medische gegevens maar op alle informatie die de bedrijfsarts in het kader van de vertrouwensrelatie heeft verkregen. Wees je hiervan bewust bedrijfsarts!

Achtergrondinformatie De hoofdregel waarnaar ik verwijs, lees je onder andere terug in deze uitspraak: https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2021/ECLI_NL_TGZRSGR_2021_147 (overweging 3.4). In diezelfde uitspraak lees je ook dat de bedrijfsarts de vraag met betrekking tot het arbeidsconflict mocht beantwoorden en dat dit niet leidt tot schending van het beroepsgeheim.

Het delen van informatie over het afgewezen second-opinion verzoek, was onderwerp van deze uitspraak: https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2021/ECLI_NL_TGZCTG_2021_83. Hierin lees je ook dat het beroepsgeheim niet alleen maar ziet op zuiver medische gegevens.

De uitspraak over het uitwisselen van informatie met het UWV, vind je hier: https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2021/ECLI_NL_TGZRZWO_2021_89

Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp? Lees dan ook eens:
* de Leidraad bedrijfsarts en privacy: https://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/instrumenten/leidraad-bedrijfsarts-en-privacy
* de Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_de_zieke_werknemer.pdf