Gelden de privacyregels ook voor het UWV?

Door: Natascha Schenk

Privacyregels maken verzuimbegeleiding soms erg complex. Niet alle betrokken partijen mogen immers alle informatie ontvangen. Toch lijkt het geen enkel probleem wanneer de bedrijfsarts en het UWV medische informatie met elkaar uitwisselen. Hoe zit dat? Waarom is dat wél mogelijk?

Beroepsgeheim
Het is helder dat bedrijfsartsen een beroepsgeheim hebben. Dat wordt echter niet geschonden als zij medische informatie delen met het UWV. Het Tuchtcollege heeft naar aanleiding van klachten daarover al eerder geoordeeld dat de bedrijfsarts juist verplicht is het UWV te voorzien van de medische informatie die nodig is bij de beoordeling van een uitkeringsaanvraag. Die verplichting is wettelijk vastgelegd in artikel 54 lid 3 sub c Wet Suwi.

AVG
Maar hoe zit het dan met de AVG? Die legt informatie-uitwisseling toch behoorlijk aan banden. Speelt dat dan geen rol meer als de bedrijfsarts en het UWV informatie uitwisselen? Op het moment dat de verplichting voor de bedrijfsarts om informatie met het UWV te delen werd opgenomen in de Wet Suwi, is in de Memorie van Toelichting al aangegeven dat die verplichting boven de (toen geldende) Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stond. Voor de liefhebber: artikel 54 Wet Suwi geldt als de lex specialis. Inmiddels is de Wbp vervangen door de AVG maar de speciale status van de verplichtingen uit de Wet Suwi zijn daarmee niet aangetast.

Vooraf delen met werknemer
In een recente zaak bij het Tuchtcollege kwam de vraag naar voren of de bedrijfsarts de informatie die hij wil delen met het UWV, vooraf moet delen met de zieke werknemer. Het Tuchtcollege oordeelt: “Er bestaat echter geen verplichting om de informatieverstrekking aan het UWV voorafgaand met klager te delen. Wel moet deze informatie in overeenstemming zijn met de bevindingen die uit het dossier blijken.”

Tip!
Het is niet zo dat de bedrijfsarts ongelimiteerd informatie mag delen met het UWV. De verplichting om informatie te delen is namelijk begrensd op “informatie die voor het UWV noodzakelijk is voor het uitvoeren van de wettelijke taken die zij hebben”. Je moet daarbij denken aan de beoordeling van WIA-aanvragen maar ook aan het afgeven van deskundigenoordelen. Informatie die niet relevant is voor die aanvraag of beoordeling, mag niet gedeeld worden. Daar mag je als zieke werknemer de bedrijfsarts dus wél op aanspreken.

Achtergrondinformatie