Hoe zit het ook al weer met de nawerking van de Ziektewet?

Door: Natascha Schenk

Nawerking van de Ziektewet (ZW). Hoe zit dat ook al weer? Iets met ziek worden binnen vier weken na het einde van het dienstverband, toch? Het is belangrijk deze regeling goed te doorgronden omdat de financiële consequenties groot zijn. Ik neem je mee in de belangrijkste punten.

Nawerking
De nawerking is geregeld in artikel 46 ZW. Daarin lees je dat er tóch recht op een ZW-uitkering bestaat ook als je op de eerste ziektedag niet verzekerd was voor de ZW. Voor de duidelijkheid: de ZW is een werknemersverzekering. Dat impliceert dat je ervoor verzekerd moet zijn. Heb je geen baan of UWV-uitkering op de eerste ziektedag, dan ben je niet verzekerd voor de ZW.

Vier weken
Word je ziek binnen vier weken na het eindigen van jouw verzekering? Dan kun je een beroep doen op de nawerkingsregeling van de ZW. Dit is dus aan de orde als je dienstverband eindigt, je geen UWV-uitkering ontvangt en ook geen nieuwe baan hebt. Je bent dan in beginsel niet verzekerd voor de ZW. Maar de nawerkingsbepaling kan ervoor zorgen dat je tóch een ZW-uitkering krijgt als je ziek wordt.

Ziekmelding
Ik kan hier niet duidelijk genoeg over zijn: de datum van de ziekmelding is niet doorslaggevend bij een beroep op de nawerking! Je kunt je dus ook ná vier weken nog ziekmelden. Het gaat erom dat de eerste ziektedag valt in de eerste vier weken na het einde van de verzekering (= meestal einde van het dienstverband). De rechtbank Rotterdam bevestigde eerder dit jaar nog eens dat de datum van de ziekmelding niet van belang is en dat het enkel gaat om de eerste ziektedag.


Maatregel

Volgens artikel 38ab ZW moet je uiterlijk op de tweede ziektedag je ziekmelding doorgeven. Doe je dat te laat? Dan kan een maatregel opgelegd worden. Volgens het Maatregelenbesluit is dat een overtreding van de eerste categorie. Dat leidt in beginsel tot een korting van 5% van het uitkeringsbedrag gedurende één maand (artikel2 lid 1 sub a Maatregelenbesluit sociaalzekerheidswetten).

Belang

Heeft een werknemer op grond van nawerking recht op een ZW-uitkering? Dan komen de uitkeringslasten daarvan voor rekening van de laatste werkgever. Ook als de werknemer daar niet ziek uit dienst is gegaan.

Tip!
Gaat een werknemer uit dienst? Dan heb jij er als werkgever belang bij dat hij een WW-uitkering aanvraagt. Als de werknemer een WW-uitkering geniet en ziek wordt (ook als dit binnen vier weken na het eindigen van het dienstverband is) is de nawerkingsbepaling niet van toepassing en is er geen sprake van toerekening van de ZW-uitkering aan de ex-werkgever.

Meer weten?
Uitspraken nalezen waarin staat dat de datum van de ziekmelding niet van belang is, dat kan hier:
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2023:4107 (r.o. 7)
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:5385 (r.o. 5)

Overigens is het ook goed om te weten dat wanneer de ziekmelding zo laat gedaan wordt dat niet meer goed vastgesteld kan worden wat de eerste ziektedag is en wat de beperkingen waren op dat moment, dit voor rekening en risico komt van de werknemer:
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:3055 (r.o. 4.2)

De relevante wetsartikelen nalezen doe je hier:
* artikel 46 ZW: https://wetten.overheid.nl/BWBR0001888/2023-10-01/0#AfdelingTweede_HoofdstukII_Artikel46
* artikel 38ab ZW: https://wetten.overheid.nl/BWBR0001888/2023-10-01/0#AfdelingTweede_HoofdstukII_Artikel38ab
* artikel 1 en 3 Maatregelenbesluit sociaalzekerheidswetten: https://wetten.overheid.nl/BWBR0022445/2022-01-01