Medische informatie delen met de arbeidsdeskundige. Mag dat?

Door: Natascha Schenk

De arbeidsdeskundige geeft advies over je arbeidsmogelijkheden als je ziek bent, bijvoorbeeld door aan te wijzen welke werkzaamheden passend zijn en welke niet. Daarbij geldt de FML van de bedrijfsarts of verzekeringsarts als uitgangspunt. Maar wat nu als jij het niet eens bent met die FML? Wat doet de arbeidsdeskundige dan?

Taak arbeidsdeskundige
Arbeidsdeskundigen hebben een Gedragscode. Op basis daarvan mag je verwachten dat “hij erop toeziet dat er voldoende betrouwbare, actuele en verifieerbare medische gegevens voorhanden zijn waaruit de medische beperkingen van de betreffende werknemer in voldoende mate blijken.”


Medische informatie
Hoewel de arbeidsdeskundige dus wél geïnformeerd wordt over de medische beperkingen, mag de arbeidsdeskundige géén medische informatie opvragen of ontvangen.

Overleg met arts
Overleg met de bedrijfsarts of de verzekeringsarts is echter wél mogelijk en soms zelfs zeer wenselijk. Ook als tussen hen geen medische informatie besproken mag worden. Het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege oordeelde recent:

“In dat kader is het zorgvuldig als de arbeidsdeskundige contact opneemt met de verzekeringsarts als … sprake is van een discrepantie tussen de beleving van klager en de geduide beperkingen zoals vastgesteld door de verzekeringsarts.”

In de Gedragscode wordt ook nog een ander moment genoemd waarop contact tussen de arbeidsdeskundige en de arts in de rede ligt:

“hij … mag afgaan op de door de verzekeringsarts in de FML verwoorde beperkingen, tenzij het voor hem zonneklaar is dat aan de FML zodanige gebreken kleven dat die niet bruikbaar is voor een arbeidskundige beoordeling. In een dergelijk geval is de arbeidsdeskundige verplicht om contact op te nemen met de verzekeringsarts om te bespreken of een herziening of bijstelling van de FML noodzakelijk is.”

Tip!
Het Tuchtcollege schrijft ook dat de arbeidsdeskundige moet wegblijven van het meenemen van medische informatie. Het is niet aan de arbeidsdeskundige om, in welke vorm dan ook, medische informatie mee te nemen voor gebruik door bijvoorbeeld een verzekeringsarts. Medische informatie die vrijwillig door de zieke werknemer wordt overhandigd, mag je dus niet aannemen!

Meer lezen?

Wil je de uitspraak van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege nalezen? Dat kan hier: https://www.register-arbeidsdeskundigen.nl/jurisprudentie/uitspraak-at-van-22-juni-2023-zaaknummer-23-73-at/

De Gedragscode is online na te lezen en geeft bij ieder artikel een weergave van de belangrijkste uitspraken rondom dat artikel. Hier vind je de Gedragscode: https://www.register-arbeidsdeskundigen.nl/wp-content/uploads/2022/10/SRA-Gedragscode-20210104.pdf