Plan van aanpak te laat, dus een loonsanctie?

Door: Natascha Schenk

Een loonsanctie van het UWV omdat je te laat was met het opstellen van een plan van aanpak, kan dat? Tijdens het ziekteverzuim van je werknemer moet je op een aantal vaste momenten een verslag maken en/of formulieren in (laten) vullen. Maar wat als je te laat bent hiermee? Loop je dan het risico op een loonsanctie?

Termijnen
Een aantal bekende termijnen zijn:
* binnen zes weken: doorgeven ziekmelding aan de bedrijfsarts of arbodienst
* uiterlijk in week 6: de probleemanalyse
* uiterlijk in week 8: het plan van aanpak
* na iedere zes weken: evaluatie van het plan van aanpak
* uiterlijk in week 42: doorgeven ziekmelding aan het UWV
* uiterlijk in week 52: de eerstejaarsevaluatie
* uiterlijk bij de WIA-aanvraag (week 88 tot 93): eindevaluatie

Let op! Dit zijn niet alle termijnen. Er zijn méér termijnen, bijvoorbeeld ten aanzien van de start van een tweede spoortraject (= uiterlijk binnen zes weken na de eerstejaarsevaluatie). Op de overschrijding van één termijn staat een geldelijke boete, dat is de 42ste week melding. Doe je die te laat? Dan riskeer je een maximale boete van € 455,-.

Afwijken van termijnen
Werkgever en werknemer kunnen afwijken van de termijnen met betrekking tot de probleemanalyse en het plan van aanpak, mits zij die afwijking kunnen motiveren. Dat staat in artikel 5 Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar.

Loonsanctie?
Ben je te laat met bijvoorbeeld de probleemanalyse of het plan van aanpak en heb je daar geen goede reden voor? Dan betekent dit niet dat het UWV altijd een loonsanctie zal opleggen. In de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter staat namelijk:

“Bij de beoordeling van re-integratie-inspanningen acht het UWV het opvolgen van de voorschriften op grond van de Regeling procesgang secundair ten opzichte van de feitelijke re-integratie-inspanningen. Dit komt overeen met het uitgangspunt dat het UWV primair beziet of het resultaat bevredigend is. Als bijv. veel te laat een onvolledige probleemanalyse en plan van aanpak zijn opgesteld, is dat alleen relevant als ten gevolge daarvan onvoldoende of verkeerde re-integratie-inspanningen zijn verricht.”

Tip!
Weet je al dat de probleemanalyse of het plan van aanpak te laat zijn opgesteld? Zorg er dan voor dat je bij de WIA-aanvraag direct richting het UWV toelicht en motiveert dat daardoor geen reintegratie-kansen zijn gemist. Zo verklein je de kans op een loonsanctie. Krijg je de loonsanctie toch en vind je dat onterecht? Dien dan binnen zes weken een bezwaarschrift in bij het UWV.

Achtergrondinformatie

Meer lezen hierover? De belangrijkste termijnen en re-integratieregels vind je hier:
* regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar: https://wetten.overheid.nl/BWBR0013540/2017-10-27
* beleidsregels beoordelingskader poortwachter: https://wetten.overheid.nl/BWBR0014375/2006-11-18
* Werkwijzer Poortwachter: https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/werkwijzer-poortwachter.pdf

De 42ste-weekmelding is overigens op een andere plek geregeld, namelijk in artikel 38 lid 1 Ziektewet: https://wetten.overheid.nl/BWBR0001888/2022-01-01/0#AfdelingTweede_HoofdstukII_Artikel38